Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů:

ISNA-MSE z.s., IČ 228 99 715, se sídlem Dolní 3034/101, 709 00 Ostrava

Kontakt pro uplatnění práv v souvislosti s ochranou osobních údajů: Ing. Jan Rozkopal

(dále také jen „Správce“, „my“, „naše“ nebo „nás“)

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme jako správce subjekty údajů, tedy fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme (dále také jen „Vy“), o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany jejich osobních údajů a soukromí.

1. Zpracovávané osobní údaje

Zpracováváme osobní údaje u následujících kategorií osob:

 1. Potenciální zákazníci
 2. Zákazníci
 3. Návštěvníci internetových stránek
 4. Dodavatelé zboží a služeb
 5. Odběratele novinek

Osobní údaje těchto osob zpracováváme v rozsahu, pro účely a na právním základě uvedeném níže:

Účel zpracování osobních údajůPrávní základ a zpracovávané osobní údajeDoba zpracování
Telefonické oslovování nových zákazníků a evidence výsledku jednání

Právním základem je náš oprávněný zájem.

Většinu našich potenciálních zákazníků tvoří právnické osoby, u nichž zpracováváme identifikační (jméno, příjemní) a kontaktní údaje (telefon) fyzických osob, s nimiž komunikujeme, případně jejich pracovní zařazení.

U potenciálních zákazníků – fyzických osob, jejichž kontakt získáváme z webu nebo na doporučení obchodních partnerů, zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (e-mail, telefon). 
U obou kategorií zpracováváme informace o výsledku jednání s těmito osobami.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).
Zasílání nabídek naších služeb, pozvánek na odborné akce, šíření obchodních sdělení v podobě odborných informací a zpráv, marketingových materiálů apod. 

Právním základem je váš souhlas se zařazením do databáze a zasíláním nabídek

Zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení) a kontaktní údaje (e-mail, telefon) a případě pracovní zařazení a název zaměstnavatele.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány do odvolání souhlasu.
Účel zpracování osobních údajůPrávní základ a zpracovávané osobní údajeDoba zpracování
Plnění a realizace smluv uzavřených se zákazníky (poskytnutí služeb, vystavování certifikátů, provádění plateb, vyřizování reklamací)

Právním základem je plnění smlouvy.

Většinu našich zákazníků tvoří právnické osoby, které vysílají svého zaměstnance k účasti na vzdělávací akci; u těchto fyzických osob zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjemní, datum narození), kontaktní údaje (adresa, telefon a e-mail), jejich pracovní zařazení a název organizace (zaměstnavatele).

U zákazníků – fyzických osob, zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjemní, datum narození, případně IČ), kontaktní údaje (adresa, telefon a e-mail) a jejich profesi.

Dále zpracováváme účetní údaje (číslo bankovního účtu), údaje o objednávkách a o uplatněných reklamacích (docházkové listy, vydané certifikáty).

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.
Uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvy

Právním základem je náš oprávněný zájem.

O zákaznících, případně kontaktních osobách v právnických osobách nebo zaměstnancích účastnících se vzdělávací akce zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), kontaktní údaje (doručovací adresa nebo adresa trvalého bydliště, e-mail, telefon), účetní údaje (číslo bankovního účtu), historii objednávek (absolvovaných vzdělávacích akcí) a reklamací, historii komunikace. Tyto údaje jsou po ukončení smlouvy nezbytné pro vyřizování reklamací, vymáhání pohledávek a jiných povinností ze smluv uzavřených mezi námi a našimi zákazníky.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu tří let od ukončení smluvního vztahu a je-li zahájeno správní nebo soudní řízení, pak po celou dobu těchto řízení.
Šíření obchodních sdělení v podobě emailových newsletterů obsahujících nabídku zboží a aktuality

Právním základem je náš oprávněný zájem.

Ke zpracování identifikačních a kontaktních osobních údajů zákazníků dochází za účelem šíření obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány na dobu neurčitou až do okamžiku, kdy se příjemce odhlásí z odběru.
Plnění našich povinností v oblasti vedení účetnictví, v oblasti daní, a dodržování pravidel dotační programů

Právním základem je plnění právních povinností, které nám ukládají právní předpisy jako zákon o účetnictví nebo daňové zákony, případně pravidla dotačního programu.

Zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), kontaktní údaje (doručovací adresa nebo adresa trvalého bydliště, e-mail, telefon), účetní údaje (číslo bankovního účtu) a další informace uvedené na daňových dokladech.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až po dobu 5 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnila transakce nebo po dobu uvedenou v pravidlech dotačního programu.
Vedení databáze našich zákazníků a jimi absolvovaných vzdělávacích akcí, vydaných osvědčení, prezenční listiny

Právním základem je plnění právních povinností a pravidel dotačních programů.

Vedení databáze s identifikačními a účetními osobními údaji zákazníků je nezbytné pro plnění zejména zákona č. 108/2006 Sb., a pravidel dotačních programů.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu stanovenou zákonem nebo dotačním programem.
Propagace a marketing Správce

Právním základem je váš souhlas, který lze kdykoliv odvolat.

Za tímto účelem zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení) ve spojení s fotografií, případně videozáznamem anebo referencí.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány na dobu 5 let nebo do odvolání souhlasu. Odvoláním souhlasu nejsou dotčena zpracování provedená před tímto odvoláním.
Účel zpracování osobních údajůPrávní základ a zpracovávané osobní údajeDoba zpracování
Statistiky před anonymizací údajů, zobrazování reklam na naše služby nebo zboží

Právním základem je náš oprávněný zájem ve smyslu a) zlepšování našich služeb a zaměření se na to, co Vás opravdu zajímá; b) nabízet Vám obdobné služby nebo zboží, které odpovídají Vašim potřebám, na základě přístupu na naše internetové stránky.

Identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefon), IP adresu a cookies.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 6 měsíců
Zaslání odpovědi na dotaz návštěvníka internetových stránek

Právním základem je Váš souhlas.

Identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (e-mail, telefon), IP adresu a cookies, dotaz položený prostřednictvím formuláře.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány do vyřízení dotazu z kontaktního formuláře, nejdéle však 30 dní nebo po dobu, po kterou trvá Váš souhlas se zpracováním.
Účel zpracování osobních údajůPrávní základ a zpracovávané osobní údajeDoba zpracování
Plnění a realizace smluv uzavřených s dodavateli, externími spolupracovníky a věřiteli

Právním základem je plnění smlouvy.

Zpracování identifikačních, kontaktních a účetních osobních údajů druhých smluvních stran je nezbytné pro splnění vzájemných smluvních závazků.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.
Uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvy

Právním základem je náš oprávněný zájem.

Shromažďování identifikačních, kontaktních a účetních údajů, mj. o uskutečněných platbách, je nezbytné pro vyřizování reklamací, vymáhání pohledávek a jiných smluvních povinností ze smluv uzavřených mezi námi a těmito subjekty údajů.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu, v případě vedení řízení po celou dobu řízení.
Plnění našich povinností v oblasti vedení účetnictví a daní

Právním základem je plnění právních povinností, které nám ukládají právní předpisy jako zákon o účetnictví nebo daňové zákony.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až po dobu 5 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnila transakce.
Účel zpracování osobních údajůPrávní základ a zpracovávané osobní údajeDoba zpracování
Plnění našich povinností v oblasti vedení účetnictví a daní

Právním základem je plnění právních povinností, které nám ukládají právní předpisy jako zákon o účetnictví nebo daňové zákony.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až po dobu 5 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnila transakce.
Pravidelné zasílání obchodních a jiných sdělení e-mailem

Právním základem je souhlas, který jste nám udělili při registraci k odběru novinek.
Zpracováváme identifikační údaje (jméno a příjmení) a kontaktní údaj (e-mail).

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány do odvolání souhlasu.

2. Příjemci osobních údajů a předání osobních údajů mimo Evropskou unii

V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“).

Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:

 • zpracovatelé, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje dle našich pokynů a vztahy s nimiž jsou ošetřeny dle náležitostí článku 28 GDPR:
  • Přístup k Vašim osobním údajům mají provozovatelé námi využívaných programů (účetní program), a to pouze za účelem správy a technické podpory těchto programů.
 • orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis;
 • jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti.

3. Cookies

Naše internetové stránky (http://www.snoezelen-mse.cz/) mohou obsahovat cookies třetích stran, které slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita návštěvníka stránky není známa. Jedná se o následující cookies:

Většina prohlížečů je nastavena tak, aby cookies přijímala. Vy ale máte možnost nastavit si prohlížeč tak, aby cookies blokoval nebo aby Vás o zaslání cookies informoval. Bez cookies však některé služby nebo funkce nebudou správně fungovat.

Využíváme zejména následující cookies:

 • Google Analytics – používáme tuto službu za účelem získání statistických informací, přičemž společnost Google si získané údaje může ponechat též pro vlastní potřebu v souladu se Zásadami ochrany soukromí dostupnými na http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy;
 • Facebook Pixel – javascriptový kód, který vám umožňuje měřit, optimalizovat a sestavovat okruhy uživatelů pro naši komunikaci (https://www.facebook.com/business/help/952192354843755)
 • Smartlook

4. Automatizované individuální rozhodování a profilování

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

Automatizovaným individuálním rozhodováním vč. profilování se obecně rozumí jakákoli forma rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování osobních údajů, tj. bez lidského zásahu, spočívajícím mimo jiné na hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména za účelem rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

5. Vaše práva jako subjektu údajů

Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby za podmínek stanovených článkem 15 GDPR.

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě souhlasu zpracovávány za podmínek stanovených článkem 7 GDPR.

Máte právo požadovat opravu osobních údajů za podmínek stanovených článkem 16 GDPR, omezení zpracování osobních údajů za podmínek stanovených článkem 18 GDPR nebo výmaz údajů za podmínek stanovených článkem 17 GDPR.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě článku 21 GDPR.

Máte právo na přenositelnost údajů jinému správci za podmínek stanovených článkem 20 GDPR.

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na  automatizovaném zpracování, včetně profilování za podmínek stanovených článkem 22 GDPR.

Máte právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů za podmínek stanovených článkem 34 GDPR.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených článkem 77 GDPR.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

Bližší informace o Vašich právech lze nalézt na stránkách ÚOOÚ: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
telefon: 234 665 111
E-mail: posta@uoou.cz
Datová schránka: qkbaa2n
www.uoou.cz