Publikace

Publikační činnost je jednou z našich základních aktivit.

snoezelen-2-prepracovane-vydani

SNOEZELEN-MSE, 2. přepracované vydání

Renáta Filatova

Publikace SNOEZELEN-MSE, 2. přepracované vydání byla pokřtěna zakladatelem Snoezelen konceptu Adem Verheulem a prof. P. Paglianim na III. mezinárodní konferenci „Terapie z rukou odborníků znamená luxus pro všechny smysly“.

První vydání bylo rozebráno přes poměrně vysoký náklad (1000 ks) ve velmi krátkém čase. Tlak odborné veřejnosti na reedici podpořil myšlenku rozšířeného vydání, kterou vám tímto nabízíme.

Předkládaná odborná publikace představuje vědecký terapeutický koncept Snoezelen-MSE. Publikace je členěna do čtyř kapitol a několika subkapitol, správně je opatřena předmluvou, úvodem, shrnutím a závěrem. Svým obsahem se zaměřuje na charakteristiku a podstatu terapeutického konceptu, který je v současné době využíván jak v oblasti školství, zdravotnictví i oblasti sociální péče. Svým pojetím tak reaguje na změny a nové přístupy při podpoře jedinců s postižením. Terapeutický koncept Snoezelen-MSE je aktuálně jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících disciplín české speciální pedagogiky s přesahem do oblasti zdravotní a sociální.

Publikace byla doplněna o nové poznatky z oblasti neurověd.

Cena: 329 Kč

Metodické listy 1

Renáta Filatova

EDIČNÍ ŘADA METODICKÝCH LISTŮ z proškolených a supervidovaných pracovišť, které vytvářejí Snoezelen-MSE strukturované hodiny. První METODICKÉ LISTY – číslo 1 (Filatova, R., 2015) vycházejí na základě poznatků s konceptem Snoezelen-MSE z prostředí Dětského domova bl. M. A. Kratochvílové v Řepišti.

Zde dlouhodobě působí speciální pedagog, paní Renáta Filatova, lektorka s mezinárodní akreditací Snoezelen-MSE, která je zároveň garantem konceptu a prezidentkou ISNA-MSE® pro Českou a Slovenskou republiku. Je členkou patnáctičlenné světové rady International Snoezelen Association Multisensory Environment. Snoezelen-MSE koncept aplikuje u dětí v Dětském domově, kde je zároveň ředitelkou. Využívá jej při práci s dětmi s různými formami postižení, především s dětmi s kombinovaným postižením, lehkou, střední a těžkou mentální retardací, autismem, Downovým syndromem, poruchami chování i těžkými poruchami chování a poruchami osobnosti, ale také s dětmi mimořádně nadanými. Jedná se o metodiku se zaměřením na edukaci s důrazem na sebeobslužnost a rozvoj osobnosti dítěte v maximální míře jeho schopností v souladu s jednotlivými programy rozvoje osobnosti dítěte.

Metodické listy 2

Renáta Filatova

Publikace METODICKÉ LISTY číslo 2 je z prostředí Základní školy speciální Diakonie ČCE v Ostravě (kolektiv autorů, 2015). Metodika z prostředí speciální školy je zaměřena na vzdělávání dětí se středně těžkou, těžkou a hlubokou mentální retardací v kombinaci s dalšími diagnózami. Naplňování ŠVP a IVP dětí, prostřednictvím strukturovaných hodin Snoezelen – MSE konceptu je pojato s profesionalitou zkušených terapeutů a je znát mnohaletá praxe při využívání tohoto konceptu. Metodické listy č. 2, jejichž autory jsou speciální pedagogové dané školy, předkládají v závěru publikace také důkaz o tom, že byť praktikují ve své škole mnoho dalších konceptů, využívání Snoezelen-MSE se jeví jako nejúčinnější metoda. Ředitelkou ZŠ speciální Diakonie ČCE v Ostravě-Vítkovicích je Mgr. Irena Savková, která je nadanou koučkou, schopnou organizátorkou a nadšenou propagátorkou Snoezelen-MSE konceptu ve svém zařízení. Své zapálení pro Snoezelen-MSE dokázala předat pedagogům ve své škole, což je prospěšné pro žáky školy i samotné pedagogy.

SNOEZELEN-MSE

Renáta Filatova

SNOEZELEN-MSE, FILATOVA, R., Ostrava: Tiskárna Kleinwächter, 2014, ISBN 978–80–905419–3–1, která byla pokřtěna zakladatelem Snoezelen konceptu Adem Verheulem a prof. P. Paglianim na III. mezinárodní konferenci „Terapie z rukou odborníků znamená luxus pro všechny smysly“.Konferenci pořádala Asociace konceptu Snoezelen ve spolupráci s Katedrou speciální pedagogiky PdF MU v Brně.

Snoezelen

Renáta Filatova, Kateřina Janků

Publikace je základním pojetím práce ve Snoezelen prostředí. Zájemce o vybudování Snoezelen prostředí strukturovaně provází jednotlivými fázemi budování specializovaného prostředí, jakým bezesporu Snoezelen prostředí je. Publikace SNOEZELEN je první učebnicí Snoezelen v ČR, která je určena primárně speciálním pedagogům a psychologům, ale zcela jistě osloví také učitele, sociální pracovníky, volnočasové pedagogy. Směle ji můžeme doporučit také všem zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti a pečujícím osobám. Zkrátka všichni, kdo mají o práci ve Snoezelen prostředí zájem, si přijdou na své.

Skripta Využití kompenzačních pomůcek v praxi

Renáta Filatova

Skripta Využití kompenzačních pomůcek v praxi, FILATOVA, R., Ostrava: Tiskárna Kleinwächter, 2014, 22 s., ISBN 978–80–260–6333–9

Využití metody Snoezelen v České republice

Kateřina Janků

Metoda Snoezelen patří mezi alternativní podpůrné metody užívané ve speciální pedagogice, která se již začlenila do oblasti ústavní péče a také do škol běžného i speciálního typu. Publikace se zabývá popisem a definováním multismyslové metody Snoezelen, jejím vymezením, faktory a podmínkami využití této metody v praxi. Monografie zahrnuje také výsledky výzkumu autorky ohledně výskytu a využívání této metody v České republice. Čtenáři zde naleznou také návrhy metodik a konkrétních nápadů využití této metody Snoezelen.

Janků, K.  Využívání metody Snoezelen u osob s mentálním postižením. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2010. 189 s. ISBN 978-80-7368-915-5.

Mám zájem o publikaci