ISNA-MSE z.s.

člen International Snoezelen Association Multisensory Environment

ISNA-MSE® z.s. je nestátní nezisková organizace, která zahájila svůj provoz v roce 2003, kdy se zabývala organizací praxí pro studenty Ostravské univerzity.

V listopadu 2009 proběhly první základní a rozšiřující kurzy Snoezelen konceptu. V roce 2011 se pak pod záštitou Ostravské univerzity konala první Mezinárodní konferenci s tématem Snoezelen. Konference se staly v odborné veřejnosti očekávanou událostí a byly pravidelně organizovány vždy v jiném městě: 2013 Lázně Klimkovice, 2014 pod záštitou Masarykovy univerzity v Brně, 2017 pod záštitou Ostravské univerzity v Ostravě. V roce 2019 oslavila ISNA-MSE®, z.s. deset let vzdělávání v oblasti Snoezelen-MSE Světovým kongresem Snoezelen-MSE v Praze v Kongresovém centru Olšanka. Světový kongres v Praze měl výjimečné obsazení zahraničních přednášejících z celého světa. Snoezelenové celebrity z oblasti odborné veřejnosti přednášely v takovém počtu na jednom místě vůbec poprvé v historii International Snoezelen Association Multisensory Environment.

Poslání ISNA-MSE®, z.s. je spojeno s šířením, osvětou a vzděláváním odborníků v pomáhajících profesích (v resortech MŠMT, MPSV, MZ a MV) v konceptu Snoezelen-MSE, který byl vyvinut v Holandsku.

Prezidentkou organizace je PhDr. Mgr. Renáta Filatova, mezinárodní lektorka (učitelka) s regionální správou pro Českou republiku, Slovensko a Gruzii. V těchto zemích je garantkou a supervizorkou konceptu Snoezelen-MSE. Je členkou světové rady odborníků International Snoezelen Association Multisensory Environment.

Jak organizaci ISNA-MSE vnímá člověk zvenčí

Děkujeme Patrikovi Černochovi za jeho podporu.

Koncept Snoezelen-MSE je moderní multisenzorický koncept, který využívá sdílený přístup v několika rovinách významně v rovině psychologické a pedagogické. Lze jej aplikovat v terapii, při vzdělávání a ve volnočasových aktivitách, koná se ve speciálním, k tomu určeném prostředí, které je vhodné pro všechny lidi, zejména pro ty se speciálními potřebami, včetně̌ lidí s poruchami autistického spektra nebo demencí.

V rámci konceptu Snoezelen-MSE realizuje spolek ISNA-MSE®, z.s. odborné certifikované a akreditované kurzy pro odborníky i pečující osoby v Institutu Snoezelen-MSE, kde organizuje také odborné přednášky, konference a realizuje supervize u proškolených organizací.

Mezinárodní lektorka PhDr. Mgr. Renáta Filatova pomáhá v jednotlivých proškolených organizacích implementovat koncept do praxe (metodicky vede personál, rodiče, lékaře, psychology) a také spolupracuje s univerzitami v rámci České a Slovenské republiky.

V roce 2019 se podařilo otevřít Verheul neurosensory centre, které ve Snoezelenovém prostředí realizuje terapie pod přímou záštitou garantky konceptu PhDr. Mgr. Renáty Filatové a jehož patronem je zakladatel Snoezelen-MSE Ad Verheul osobně. Verheul neourosensory centre Ostrava poskytuje klientům s hendikepem dlouhodobé intenzivní terapie za přítomnosti psychologů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, logopedů a dalších odborníků.

Pod činnost Verheul centra spadá mj. psychoterapeutická podpora pečujících rodičů, svépomocné skupiny pro pečující rodiče a case management, podpora dětí s hendikepem, podpora rodičů dětí s hendikepem prostřednictvím multidisciplinárních týmů, a právě podpora biologických dětí pěstounů, které jsou ohrožené sociálním vyloučením.

V rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí v Komunitním a poradenském centru Bílá Medvědice nabízí ISNA-MSE®, z.s. poradenství a podporu pro lidi, kteří pečují o děti. Jedná se o soubor poskytovaných služeb určených pro děti s hendikepem a jejich pečující rodiče a biologické děti pěstounů.

Naše činnost je rozdělena do tří hlavních směrů: