SNOEZELEN-MSE

SNOEZELEN-MSE je definován jako dynamické prostředí intelektuálního vlastnictví postavené na citlivém, propojeném vztahu mezi účastníkem, zkušeným doprovázejícím člověkem a kontrolovaným prostředím, ve kterém je nabízeno velké množství smyslových stimulů. Byl vyvinut v polovině 70. let 20. století a je praktikován po celém světě.

SNOEZELEN-MSE se řídí etickými principy obohacování kvality života. Tento sdílený přístup lze aplikovat v terapii, při vzdělávání a ve volnočasových aktivitách a koná se ve speciálním, k tomu určeném prostředí, které je vhodné pro všechny lidi, zejména pro ty se speciálními potřebami, včetně lidí s poruchami autistického spektra nebo demencí.

SNOEZELEN-MSE má dvě stálé roviny – smyslovou a psychickou – a obě spolu úzce souvisí. Vzniká tak spojení smyslových aktivit – cíleného a nového vnímání s psychologickými kategoriemi, jako je důraz ne na výkon, ale na vzájemné sdílení, naplnění potřeb bezpečí, jistot, rozvoj vztahů, komunikace. Speciálně zařízená místnost vytváří a umocňuje pocity a vše, co se zde děje.

Ad Verheul

Zakladatel Snoezelen-MSE konceptu

„V konceptu Snoezelen-MSE je nezbytné průběžné vzdělávání formou kurzů, čtení odborných publikací a účasti na konferencích, neboť na odborné kompetenci Snoezelen-MSE terapeuta záleží významnou měrou.”

PhDr. Mgr. Renáta Filatova

Členka 15členné mezinárodní rady ISNA-MSE

„Snoezelen-MSE je filozofie umocňující každou činnost terapeuta, která podporuje ideu holismu. Je vědeckým konceptem, jenž prokazatelně zlepšuje zdravotní stav klienta. Terapie není věkem ani diagnózou klienta omezena. Kvalita Snoezelen-MSE působení souvisí s úrovní vzdělání a zkušeností terapeuta a závisí na hloubce vzatu s klientem.“

SOUČASNÁ SNOEZELEN-MSE

Snoezelen-MSE dnešní doby nelze srovnat s konceptem před desítkami let, kdy byl budován výhradně pro osoby s tělesným či mentálním hendikepem a osobám s psychickou deprivací. Byl alternativou pro nepodnětné prostředí. Technické vybavení bylo převzato zejména z disko techniky (doposud můžeme v literatuře zaznamenat “disko technika” v souvislosti se Snoezelen-MSE prostředím).

Snoezelen-MSE se v mnoha zásadních bodech ve svém vývoji proměnil, a to nejenom ve svém technickém vybavení, které je nesrovnatelné s technikou před třiceti a více lety. Proměnil se také s ohledem na přesycenost nejrůznějšími stimuly v současné společnosti, které vstoupily i do života postižených lidí. Dnes se často při navrhování místnosti selektují podněty na nejmenší možnou míru. Postupy terapeuta se tak neobejdou bez připraveného terapeutického plánu.

Snoezelen-MSE hodina je promyšlená, řízená a strukturovaná, má jasný cíl. Heslo „vše je dovoleno“ je pevně v rukách terapeuta při zachování jeho významu pro klienta. Snoezelen-MSE je regulérní pedagogickou terapií, kdy jsou výstupy z jednotlivých hodin zaznamenávány na vybrané formuláře (upravené pro konkrétního jedince), jejichž posuzování pomáhá terapeutovi posouvat terapii účelně, cíleně a ku prospěchu rozvoje klienta, při zachování radostného prožitku sdílení na obou stranách.

Spíše než koncept je Snoezelen-MSE dnes vnímán jako teologicky čistá filozofie, umožňující alternativní a augmentativní přístupy ke klientovi s postižením v mnoha specializovaných odvětvích. Pokud budeme vybavovat Snoezelen-MSE prostředí terapeutovi, který byl řádně proškolen a jeho profesí je speciální pedagogika nebo psychologie, případně je sociální pracovník či logoped, bude Snoezelen-MSE prostředí vypadat jinak než pro fyzioterapeuta, ergoterapeuta nebo rehabilitačního lékaře. A co teprve, bude-li Snoezelen-MSE prostředí využívat každý z výše uvedených odborníků.

Dnes je Snoezelen-MSE využíván všemi lidmi bez rozdílu. Odbornou i laickou veřejností je také chápán dopad psychosomatických chorob na zdraví člověka ve vyšší míře než dříve. Snoezelen-MSE není jen prevencí nebo zkvalitnění života člověka s postižením, ale prokazatelně se podílí také na zlepšení zdravotního stavu člověka. Pomáhá významně při zvládání psychické deprivace, zátěžových situací, s nezvládnutou komunikační schopností a také s moderními technologiemi a vybavením.

Snoezelen-MSE se vyvinul v celostní koncept pro lidi s těžkým kombinovaným postižením, ale také pro lidi bez hendikepu. V současné době je pro rozvoj Snoezelen-MSE konceptu a zejména Snoezelen-MSE terapie nezbytný vzdělaný, kompetentní terapeut.

Snoezelen-MSE prostředí umocňuje každou činnost, která je v tomto zvláštním prostředí prováděna, násobí ale také chyby, kterých se zde terapeut dopouští. Vzdělání v oblasti Snoezelen-MSE konceptu je jednou ze základních předpokladů pro vhodně zvolenou terapii, ale také je jedinou ochranou proti nežádoucím účinkům amatérsky vedené, byť volnočasové, aktivity ve Snoezelen-MSE prostředí.

Stále nové poznatky v oblasti neurovědy posunuly Snoezelen-MSE koncept na vědeckou úroveň, kde je vzdělání nezbytnou samozřejmostí. Dovolte mi citovat prof. Paula Paglianiho, který je profesorem vzdělávání při univerzitě Jamese Cooka v Austrálii, těší se mezinárodní reputaci coby veřejná osoba a je jedním z redaktorů sedmi akademických periodik. O multismyslové stimulaci řekl: „Multismyslová stimulace odkazuje na skutečnost, že současně podněcuje více než jeden soubor nervových receptorů. Právě toto synchronizované spojenectví smyslů vytváří zcela nové schopnosti nebo způsoby získávání informací o světě, který by nebyl zprostředkovatelný pomocí jednoho smyslového orgánu. Klíčovým poselstvím je, že čím multismyslovější stimulace, tím pravděpodobněji bude informace vnímána přesným, hodnotným a spolehlivým způsobem. Představa používání jednoho konkrétního smyslu izolovaně je poněkud klamná. Jsme multismyslové bytosti – naše smysly pracují ve vzájemném souladu, i když si sami myslíme, že fungují v izolaci. Proto využití multismyslové stimulace při pomoci dětem a dospělým se smyslovým postižením a poruchami učení je tím nejpřirozenějším, nejlogičtějším a nejoptimističtějším přístupem.

Věřím, že také Vám se podaří koncept, který považuji za fenomenální využít ku prospěchu svých klientů a také sebe samých.

Renáta Filatova